Young Advisory

m.bookk.co.kr/mathadm

저자 김영춘은 영어드바이저리 대표입니다.
금융 및 교육 분야에 충분한 경력과 자격을 가진 전문가입니다.

학력: 서울대학교 수학과 졸업,
       서울대학교 행정대학원(GSPA) 졸업

자격: 보험계리사, 보험중개사(생명보험/ 제3보험),
       CERA(Chartered Enterprise Risk Analyst, SOA),
       ASA(Associate of Society of Actuaries, SOA),
       FRM(Financial Risk Manager, GARP),
       CFA(Certified Financial Analyst, CFA Institute)

경력: 교보생명(보험상품개발),
        Ernst&Young(Actuarial Consulting),
        미래에셋생명(ERM),
        고등부 수학 및 영재교육 관련 교재 집필 및 강의